Grundläggande psykoterapiutbildning

Som samtalsterapeut/-behandlare arbetar du med människor med psykisk ohälsa i olika utsatta livssituationer. Samtalsterapeututbildningen betonar därför människan som en del i ett socialt system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får en framträdande plats i utbildningen. Du får en teoretisk och praktisk yrkesutbildning med en bred kompetens att arbeta såväl stödjande, coachande och behandlande utifrån ett flertal olika problemområden.

OBS! Denna utbildning kan inte jämföras med en Grundläggande KBT utbildning (KBT Steg 1). I länken nedan kan du läsa mer om vad som skiljer sig.

Utbildningens längd: 4 terminer

Om lektioner: Vi träffas ca 3 timmar i veckan för teorigenomgångar samt ett antal träffar för handledning. Allt lektionsarbete planeras till kvällar och helger.

Pris: 50000kr inkl moms för privatbetalande och exkl moms för företag.

Finansiering: Vid antagande till utbildningen skrivs ett avtal mellan eleven och RevErea AB om elevens fullföljande samt att eleven betalar en startavgift på 3000kr som räknas av utbildningens totalkostnad. Om inget annat överenskommits kommer RevErea AB fakturera eleven löpande och månadsvis så totalsumman är färdigbetald inför skolavslut.

Utbildningen bedrivs med digitala lektioner, en gång i veckan på kvällstid (ca 3 timmar) samt att vi har en till två fysiska träffar per termin. Vid 3:e och 4e terminen glesas lektionstimmarna ut för att ersättas med handledning i ett eget klientärende (genomförs med annan elev)

Utöver teoridelen ska eleven delta i egenterapi med en terapeut med lägst Steg 1 kompetens om minst 15 sessioner (detta ingår inte i priset). RevErea ger dig som elev möjlighet att genomföra detta med starkt rabatterat pris i vår regi.

Eleven ska även själv leda en terapi med en elevklient om minst 15 timmar. Arbetet med elevklient syftar till att träna på fallformulering, dokumentation, KBT tekniker samt ta emot handledning av lärare från RevErea AB. Eran elevklient blir en klasskamrat, vilket innebär att även du blir en klient till en klasskamrat.

STKBT är en vidareutbildning som bygger på att eleven behöver ha förförståelse inom vissa områden. För att bli antagen ska eleven antingen ha:

 • En tvåårig socialpedagog-, behandlingspedagogutbildning motsvarande 400 YH poäng eller liknande
 • Eller en akademisk utbildning inom socialt arbete (socionom, beteendevetare, socialpedagog)
 • Undersköterska eller liknande med erfarenhet av att arbeta med människor
 • Eller ha arbetet i yrket i minst fyra år.

Vid urval genomförs muntliga intervjuer för att bedöma lämplighet till utbildningen samt om fler elever söker utbildningen kommer skolan prioritera utifrån:

 1. Muntlig intervju för lämplighet
 2. Akademisk utbildning
 3. Tidigare utbildning till social- eller behandlingspedagog eller liknande
 4. Yrkeserfarenhet
 • En skriftlig beskrivning av dig (CV) och varför du vill gå denna utbildning
 • Betyg som visar på att du har en grundläggande högskolebehörighet från gymnasieutbildning el dylikt
 • Betyg från vidareutbildningar såsom examensbevis från social-, behandlingspedagog eller liknande
 • Dokumentation som styrker tidigare yrkeserfarenheter

Utbildningen leder till en samtalsterapeutsexamen, vilket är en yrkesexamen. Samtalsterapeutsexamen kan tas ut efter att alla moment är fullgjorda, godkända teoretiska prover samt godkänd metodhandledning.

RevErea AB;s utbildning följer Svenska Föreningen för KBT;s policy för deras auktorisation med vissa skillnader (skillnaderna redovisas i länken nedan).

Människan i utveckling

 • Utvecklingspsykologi
 • Anknytningsteori
 • Affektteori
 • En holistisk sårbarhetsmodell

Grundläggande kognitiv- och inlärningspsykologi

 • KBT genom tiderna
 • Grundläggande inlärningsteori
 • Fallformulering/konceptualisering
 • Tankemönster
 • Transdiagnostik
 • Compassion och Mindfullness
 • Verktyg i behandlingsrummet

Psykopatologi och diagnostik

 • Psykiatrisk diagnostik
 • Våld i nära relationer
 • Affektiva tillstånd
 • Personlighetssyndrom
 • NPF tillstånd
 • Ätstörningar

Behandlande metoder

 • Att planera och genomföra en behandling utifrån en fallformulering
 • Träning i KBT baserade tekniker för att hantera Negativa tankar och känsloreglering

Strävan mot en bättre vård

 • Att styra mot kvalitet
 • Dokumentation
 • De nationella riktlinjerna
 • Internetbaserad vård
 • Etik inom vården
 • Samverkan och organisation

Min utsatthet

 • Teoretisk förståelse för den egna utsattheten i arbetet
 • Öka den egna förmågan att reflektera över egna processer
 • Ta emot egen terapi
 • Praktisk träning i behandling
 • Ta emot handledning

Kursstart: Augusti 2024. Datum fasställs under sommaren 2024 och meddelas i god tid till kursdeltagaren.

Om utbildningen

Samtalsterapeutsutbildningen (STKBt) vid RevErea är en generalist- och specialistutbildning inom specialområdet samtalet som arbetsverktyg. Med generalistutbildning menas att utbildningen ska ge breda kunskaper inom social omsorg och bredd i kunskaper kring vetenskaplig teori och metod vilket ger kvalificerade kunskaper, färdigheter och kompetens för behandlande arbete i praktiken. Med specialist menar vi att det är en fördjupning inom samtalet som verktyg samt verkningsfulla psykosociala metoder för att möta en individ med psykisk ohälsa. Detta möjliggör för nyexaminerade samtalsterapeuter att arbeta inom stora delar av det psykosociala behandlande arbetsfältet.

Utbildningen kan leda till arbete inom många olika verksamhetsfält som socialtjänst, inom frivillig- och privatsektor.

Samtalet som verktyg och som huvudämnesområde sammanfaller till stora delar med andra yrkesområden och arbete med människor i utsatta livssituationer. Begrepp som människa, välbefinnande, social välfärd, hjälp och stöd, samt livssammanhang och miljö, är centrala i utbildningen och en helhetssyn på människan betonas. Det sociala arbetets värdegrund utgår från humanistisk människosyn och ett etiskt förhållningssätt med betoning på mänskliga rättigheter.

Utbildningen är förankrad i socialvetenskaplig forskning och behandlande arbete som praktik.

Via knapparna till höger kan du få mer information antingen via en nedladdingsbar fil alt genom att mejla en fråga till oss.

OBS! Vid anmälan, ange kurskoden STKBT samt årstalet