Vi får ofta frågan om vad jag som ska välja en utbildning ska tänka på innan jag väljer utbildningsanordnare. Genom att klicka på texten här kommer du till en sida där vi  har försökt sammanställa lite gran om hur du kan tänka inför valet.

Vi är auktoriserade via Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier.

Vad innebär en auktorisation? För oss innebär det att vår utbildning är kvalitetsgranskad samt att den följer givna riktlinjer för en god kvalitet i utbildningen. För dig som student i tex en Grundläggande psykoterapiutbildning (GPU) och som senare vill läsa vidare till legitimerad psykoterapeut kommer då kunna visa upp ett intyg för skolan som håller god och tillförlitlig kvalitet. Det medför att skolan du väljer att ansöka på vet att du har gått en kvalitetssäkrad utbildning och på det sättet har du lättare att komma in på utbildningen.

Du kan läsa mer på https://sfkbt.se hemsida för att få mer information om auktorisationen

Diplomerad samtalsterapeut med KBT inriktning

Som samtalsterapeut/-behandlare arbetar du med människor med psykisk ohälsa i olika utsatta livssituationer. Samtalsterapeututbildningen betonar därför människan som en del i ett socialt system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får en framträdande plats i utbildningen. Du får en teoretisk och praktisk yrkesutbildning med en bred kompetens att arbeta såväl stödjande, coachande och behandlande utifrån ett flertal olika problemområden.

Samtalsterapeutsutbildningen (STKBt) vid RevErea är en generalist- och specialistutbildning inom specialområdet samtalet som arbetsverktyg. Med generalistutbildning menas att utbildningen ska ge breda kunskaper inom social omsorg och bredd i kunskaper kring vetenskaplig teori och metod vilket ger kvalificerade kunskaper, färdigheter och kompetens för behandlande arbete i praktiken. Med specialist menar vi att det är en fördjupning inom samtalet som verktyg samt verkningsfulla psykosociala metoder för att möta en individ med psykisk ohälsa. Detta möjliggör för nyexaminerade samtalsterapeuter att arbeta inom stora delar av det psykosociala behandlande arbetsfältet.

Utbildningen kan leda till arbete inom många olika verksamhetsfält som socialtjänst, inom frivillig- och privatsektor.

Samtalet som verktyg och som huvudämnesområde sammanfaller till stora delar med andra yrkesområden och arbete med människor i utsatta livssituationer. Begrepp som människa, välbefinnande, social välfärd, hjälp och stöd, samt livssammanhang och miljö, är centrala i utbildningen och en helhetssyn på människan betonas. Det sociala arbetets värdegrund utgår från humanistisk människosyn och ett etiskt förhållningssätt med betoning på mänskliga rättigheter.

Utbildningen är förankrad i socialvetenskaplig forskning och behandlande arbete som praktik.

Utbildningens längd: 4 terminer

Om lektioner: Vi träffas ca 3 timmar i veckan för teorigenomgångar samt ett antal träffar för handledning. Allt lektionsarbete planeras till kvällar och helger.

Pris: 70000kr inkl moms för privatbetalande och exkl moms för företag.

Finansiering: Vid antagande till utbildningen skrivs ett avtal mellan eleven och RevErea AB om elevens fullföljande samt att eleven betalar en startavgift på 3000kr som räknas av utbildningens totalkostnad. Om inget annat överenskommits kommer RevErea AB fakturera eleven löpande och månadsvis så totalsumman är färdigbetald inför skolavslut.

Utbildningen bedrivs med digitala lektioner, en gång i veckan på kvällstid (ca 3 timmar) samt att vi har en till två fysiska träffar per termin. Vid 3:e och 4e terminen glesas lektionstimmarna ut för att ersättas med handledning i ett eget klientärende (genomförs med annan elev)

Utöver teoridelen ska eleven delta i egenterapi med en terapeut med lägst Steg 1 kompetens om minst 15 sessioner (detta ingår inte i priset). RevErea ger dig som elev möjlighet att genomföra detta med starkt rabatterat pris i vår regi.

Eleven ska även själv leda en terapi med en elevklient om minst 15 timmar. Arbetet med elevklient syftar till att träna på fallformulering, dokumentation, KBT tekniker samt ta emot handledning av lärare från RevErea AB. Eran elevklient blir en klasskamrat, vilket innebär att även du blir en klient till en klasskamrat.

STKBT är en vidareutbildning som bygger på att eleven behöver ha förförståelse inom vissa områden. För att bli antagen ska eleven antingen ha:

 • En tvåårig socialpedagog-, behandlingspedagogutbildning motsvarande 400 YH poäng eller liknande
 • Eller en akademisk utbildning inom socialt arbete (socionom, beteendevetare, socialpedagog)
 • Undersköterska eller liknande med erfarenhet av att arbeta med människor
 • Eller ha arbetet i yrket i minst fyra år.

Vid urval genomförs muntliga intervjuer för att bedöma lämplighet till utbildningen samt om fler elever söker utbildningen kommer skolan prioritera utifrån:

 1. Muntlig intervju för lämplighet
 2. Akademisk utbildning
 3. Tidigare utbildning till social- eller behandlingspedagog eller liknande
 4. Yrkeserfarenhet
 • En skriftlig beskrivning av dig (CV) och varför du vill gå denna utbildning
 • Betyg som visar på att du har en grundläggande högskolebehörighet från gymnasieutbildning el dylikt
 • Betyg från vidareutbildningar såsom examensbevis från social-, behandlingspedagog eller liknande
 • Dokumentation som styrker tidigare yrkeserfarenheter

Utbildningen leder till en samtalsterapeutsexamen, vilket är en yrkesexamen. Samtalsterapeutsexamen kan tas ut efter att alla moment är fullgjorda, godkända teoretiska prover samt godkänd metodhandledning.

RevErea AB;s utbildning följer Svenska Föreningen för KBT;s policy för deras auktorisation med vissa skillnader (skillnaderna redovisas i länken nedan).

Kursstart: Augusti 2024. Datum fasställs under sommaren 2024 och meddelas i god tid till kursdeltagaren.

Människan i utveckling

 • Utvecklingspsykologi
 • Anknytningsteori
 • Affektteori
 • En holistisk sårbarhetsmodell

Grundläggande kognitiv- och inlärningspsykologi

 • KBT genom tiderna
 • Grundläggande inlärningsteori
 • Fallformulering/konceptualisering
 • Tankemönster
 • Transdiagnostik
 • Compassion och Mindfullness
 • Verktyg i behandlingsrummet

Psykopatologi och diagnostik

 • Psykiatrisk diagnostik
 • Våld i nära relationer
 • Affektiva tillstånd
 • Personlighetssyndrom
 • NPF tillstånd
 • Ätstörningar

Behandlande metoder

 • Att planera och genomföra en behandling utifrån en fallformulering
 • Träning i KBT baserade tekniker för att hantera Negativa tankar och känsloreglering

Strävan mot en bättre vård

 • Att styra mot kvalitet
 • Dokumentation
 • De nationella riktlinjerna
 • Internetbaserad vård
 • Etik inom vården
 • Samverkan och organisation

Min utsatthet

 • Teoretisk förståelse för den egna utsattheten i arbetet
 • Öka den egna förmågan att reflektera över egna processer
 • Ta emot egen terapi
 • Praktisk träning i behandling
 • Ta emot handledning

Här hittar du lite mer där du kan läsa om skillnaderna mellan denna utbildning och tex en GPU. Du hittar även mer ingående information om utbildnignen men även upplägget. Däremot vill vi redan nu berätta att vi ständigt arbetar med att förbättra våra utbildningar vilket medför att denna dokumentation kanske inte alltid hålls till 100% uppdaterad när du laddar ned den.

Klicka bara på texten så kommer du till en ny sida där du hittar den nedladdningsbara filen

 

OBS! Denna utbildning kan inte jämföras med en Grundläggande psykoterapiutbildning (KBT Steg 1). I länken nedan kan du läsa mer om vad som skiljer sig.

Grundläggande psykoterapiutbildning 60 HP

Som utbildad samtalsterapeut/-behandlare arbetar du med människor med psykisk ohälsa i olika utsatta livssituationer under handledning av en legitimerad psykoterapeut. GPU:n betonar därför människan som en biologisk varelse i ett socialt system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får en framträdande plats i utbildningen. Du får en teoretisk och praktisk yrkesutbildning med en bred kompetens att arbeta med såväl behandlande uppgifter men även med terapi under handledning.

Den grundläggande psykoterapiutbildningen är en förutsättning för den som senare vill läsa vidare till legitimerad psykoterapeut.

I den grundläggande psykoterapiutbildningen, som är förankrad i utvecklings-, kognitiv- och inlärningsteoretisk psykologi och praktik, får eleven nästan en till lika stora delar teoretisk och praktisk yrkesutbildning. Undervisningen är processinriktad med fokus på färdighetsträning och etiskt förhållningssätt utifrån personlig professionell utveckling. Utbildningen ger kompetens att arbeta såväl stödjande som behandlande med ångestrelaterade sjukdomar och depressionstillstånd, men även med beroendeproblematik och antisocialt beteende.

Utbildningen tar upp psykoterapins grunder och historia, men har fokus på modern nutida KBT. Anknytningsteorin kopplad till senare neuro- och personlighetspsykologisk forskning är central i kursen, som förklaringsmodell till stress, relationsproblem och annan psykopatologi. Vissa delar av den s k tredje och fjärde vågens beteendeterapi, som mindfulnessbaserad terapi (MT), schematerapi (ST) och compassionfokuserad terapi (CFT) presenteras.

Utifrån den forskning och praktik om trauma som utvecklats väsentligt de senaste åren ges en intressant orientering om traumaterapi som ger kuns­kaper om olika kognitiva metoder vid trauma och kris. En orientering ges också i systemteoretiska- och psykodynamiska modeller och metoder.

Ämnes- och yrkesområdet psykoterapi sammanfaller till stora delar med andra yrkesområden där arbete med människor i utsatta livssituationer föreligger. Begrepp som människa, välbefinnande, social och psykisk välfärd, hjälp och stöd, samt livssammanhang och miljö, är centrala i utbildningen och en helhetssyn på människan betonas. Det sociala arbetets värdegrund utgår från humanistisk människosyn och ett etiskt förhållningssätt med betoning på mänskliga rättigheter.

RevErea ABs utbildning motsvarar 60 hp och följer:

 • Riktlinjerna för högre utbildning som beskrivs i den s k Bolognaprocessen och
 • sfKBT:s policydokument för grundutbildning i KBT.

Här hittar du mer information om utbildningen, kursplaner samt utbildningsplanen. Klicka på texten här så öppnas ett nytt fönster med de nedladdningsbara filerna som innehåller:

 • Utbildningsinformation
 • Kursplan
 • Utbildningsplan

En mer detaljerad utbildningsplan kommer delges till de elever som deltar i utbildningen inför kursstart.

Vi vill även förmedla att vi arbetar ständigt med vårt förbättringsarbete vilket medför att vi ibland inte hinner med att uppdatera alla länkar och information på våra hemsidor.

Människan i utveckling

 • Utvecklingspsykologi
 • Anknytningsteori
 • Affektteori
 • En holistisk sårbarhetsmodell

Grundläggande kognitiv- och inlärningspsykologi

 • KBT genom tiderna
 • Grundläggande inlärningsteori
 • Fallformulering/konceptualisering
 • Tankemönster
 • Transdiagnostik
 • Compassion och Mindfullness
 • Verktyg i behandlingsrummet

Psykopatologi och diagnostik

 • Psykiatrisk diagnostik
 • Våld i nära relationer
 • Affektiva tillstånd
 • Personlighetssyndrom
 • NPF tillstånd
 • Ätstörningar

Behandlande metoder

 • Att planera och genomföra en behandling utifrån en fallformulering
 • Träning i KBT baserade tekniker för att hantera Negativa tankar och känsloreglering

Strävan mot en bättre vård

 • Att styra mot kvalitet
 • Dokumentation
 • De nationella riktlinjerna
 • Internetbaserad vård
 • Etik inom vården
 • Samverkan och organisation

Min utsatthet

 • Teoretisk förståelse för den egna utsattheten i arbetet
 • Öka den egna förmågan att reflektera över egna processer
 • Ta emot egen terapi
 • Praktisk träning i behandling
 • Ta emot handledning

För mer information om innehållet i utbildningen kan du läsa vår utbildningsplan och kursplan vid nedanstående knappar.

De elever som antas till den grundläggande utbildningen har högskolebehörighet och ett människovårdande yrke där de vid kursstart är kliniskt verksamma med ett minimum på 25%. Därtill bör de studerande ha möjlighet att bedriva eget terapeutiskt arbete om minst två klienter/patienter under handledning.

Utbildningen är en fortbildning för t ex socionomer, sjuksköterskor, psykologer, präster, diako­ner, pedagoger, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, behandlingspedagoger, behandlingsassistenter, socialpedagoger. Även andra inom vård, behandling, pedagogik, HR m fl uppskattar utbildningen som vidareutbildning.

Utbildningen vänder sig till elever som är intresserad av grunderna i modern kognitiv och bete­endeterapeutisk behandling samt vill lära sig använda sådana behandlingsmetoder.

Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt där eleven vid ansökan även får skriva ett CV. Muntliga intervjuer om lämplighet kan erbjudas vid antagningen.

Eleven ska vilja och kunna ta till sig fördjupade kunskaper om psykoterapeutiska metoder – allt i syfte att stödja människor till ett bra och fungerande liv. Eleven ska ha högskolebehörighet och arbeta i ett människovårdande yrke på minst 25%, samt ha möjlighet att arbeta med psykoterapeutiska samtal under termin 3 och 4.

Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt

Urvalskriterier

 1. Akademisk utbildning motsvarande sjuksköterska, socionom, beteendevetare, läkare, diakon eller liknande.
 2. Sökande med akademisk utbildning från samhällsvetenskaplig-, Human relationsinriktning eller liknande.
 3. Sökande med högskolebehörighet och eftergymnasial utbildning motsvarande 400YHP, tex; Socialpedagog/behandlingspedagog eller liknande från folkhögskola och yrkeshögskola.
 4. Utöver godkänd grundutbildning behöver den sökande även ha godkänt betyg på svenska och engelska motsvarande minst andra årskursens studier vid gymnasieskolan med valfri inriktning.
 5. Utöver ovan nämnda urvalskriterier behöver den sökande vara verksam inom psykosocialt arbete i ett människovårdande yrke på minst 25%.

Utbildningens längd: 4 terminer

Om lektioner: Vi träffas ca var tredje vecka, fredagar och lördagar (detaljerad plan kommer inför kursstart). Träffarna sker företrädesvis digitalt men eleven bör vara förberedd på att platsträffar i Gävle kan komma att anordnas vid terminsstarter. Även handledningen bedrivs digitalt.

Pris: 120000kr inkl moms för privatbetalande och exkl moms för organisationer och företag.

Finansiering: Vid antagande till utbildningen skrivs ett avtal mellan eleven och RevErea AB om elevens fullföljande samt att eleven betalar en startavgift på 6000kr som räknas av utbildningens totalkostnad. Om inget annat överenskommits kommer RevErea AB fakturera eleven löpande och månadsvis så totalsumman är färdigbetald inför skolavslut.

Utöver teoridelen ska eleven delta i egenterapi om minst 15 sessioner (detta ingår inte i priset). RevErea ger dig som elev möjlighet att genomföra detta med starkt rabatterat pris i vår regi.

Eleven ska även själv leda två terapier med en klient om minst 15 timmar vardera. Arbetet med elevklient syftar till att träna på fallformulering/konceptualisering, dokumentation, KBT tekniker, avslut av terapin samt ta emot handledning av handledare från RevErea AB. Eleven ansvarar själv för att införskaffa sig en egen klient

 • En skriftlig beskrivning av dig (CV) och varför du vill gå denna utbildning
 • Betyg som visar på att du har en grundläggande högskolebehörighet från gymnasieutbildning el dylikt
 • Betyg från vidareutbildningar såsom examensbevis från social-, behandlingspedagog eller liknande
 • Dokumentation som styrker tidigare yrkeserfarenheter

Utbildningen leder till en GPU examen motsvarande 60 HP. GPU examen kan tas ut efter att alla moment är fullgjorda, godkända teoretiska prover samt godkänd metodhandledning och dokumenterad egenterapi.

RevErea AB;s utbildning följer Svenska Föreningen för KBT;s policy för deras auktorisation samt att vi följer Boulognaprocessen för examineringen.

RevErea har kurstarter vid höst- och vårtermin om antal deltagare är uppfyllda. 

Har vi väckt ditt intresse och vill göra en intresseanmälan mejlar du till Lars Öhman med bifogat material som efterfrågas under fliken ”Bifogas vid ansökan”.

RevErea AB är noga med lärarnas kompetenser både i teori, praktik och som pedagoger. För RevErea AB är det också viktigt att lärarna instämmer i det eklektiska synsätt som vi hyllar, vilket innebär att behandling och terapi kan och ska anpassas efter patientens behov, förmåga och önskemål – på så sätt hittar terapeuten den lämpligaste behandlingen för varje patient.

Samtliga lärare i utbildningen är lägst utbildad med grundläggande psykoterapiexamen (Steg 1). Samtliga handledare är legitimerade psykoterapeuter (Steg 2) med kompletterande handledningsutbildning alt under utbildning till handledare. Utbildningsansvarig är legitimerad psykoterapeut samt att Examinator är knuten till Högskolan i Gävle.

Utbildningsansvarig:

Sophia Söderström: PhD i Rättspsykologi och legitimerad psykoterapeut

Lärare:

Lars Öhman: Mag.kand i Samhällssvetenskap med inriktning av kvalitetsstyrning och beteendevetenskap, Addiktolog, certifierad CRA terapeut, ACRA- & CRAFT behandlare samt KBT Steg 1 (Bergströms utbildningar) och Schematerapeut.

Mikael Norgren: Beteendevetare, Behandlingsassistent, KBT Steg 1 (Bergströms utbildningar), mindfullnessinstruktör (MBSR) och Schematerapeut

Sophia Söderström: PhD i Rättspsykologi och legitimerad psykoterapeut, master i psykologi med inriktning vård- och stödsamordning och grundläggande psykoterapiutbildning KBT, DBT behandlare, programledare i kriminalitetsbehandling (Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil), samt alkohol- och drogbehandlare

Handledare:

Ylva Engström: Legitimerad psykoterapeut och utbildad handledare

Mari Andre: Legitimerad psykoterapeut och utbildad handledare

Sophia Söderström: PhD i Rättspsykologi och legitimerad psykoterapeut, handledare under utbildning.

Examinator:

Sophia Söderström: PhD i Rättspsykologi och legitimerad psykoterapeut. Affilierad vid Högskolan i Gävle (HiG)

OBS! Vid anmälan:

 • ange kurskoden STKBT samt årstalet för diplomerad samtalsterapeut
 • ange kurskoden GPU samt HT/VT och årtalet för när du vill göra kursstarten Grundläggande psykoterapiutbildning